با هم در ارتباط باشید ما با هم موفق می شویم.

اینده ای پر رونق و مرفه برای کل منطقه ما زمانی امکان پذیر است که ما با هم کار کنیم و با هم ارتباط برقرار کنیم. ثبت نام برای خبرنامه ما با هم موفق. ما شما را مطلع و به روز نگه می داریم که چگونه منطقه پایتخت را تغییر می دهیم و چگونه می توانید درگیر شوید.