پیوستن به همکاری

کمک به شکل دادن به اینده ای که در ان هر یک از ما می تواند موفق شود و جوامع ما می توانند برای نسل های اینده رشد کنند.

برای اینده ما اقدام کنید.

کار با یک گروه متنوع از رهبران جامعه و اعضای برای ایجاد یک برنامه اقتصادی مشترک برای مشاغل پایدار و با دستمزد زندگی در منطقه ما.

گام اول

ما را بشناسید.
ساختار حکومتی

ما صدای اعضای جامعه را در سراسر منطقه، به ویژه کسانی که از لحاظ تاریخی از گفتگو حذف شده اند، در کار ما برای توسعه یک برنامه اقتصادی مبتنی بر عدالت و پایدار متمرکز می کنیم. 

 

ارزش ها و ساختار حکومتی ما را مرور کنید تا بیشتر در مورد ما با هم موفق شویم و چگونه می توانید در تقویت نیروی کار ما و ایجاد فرصت برای همه نقش داشته باشید. مشارکت شما در مشارکت می تواند انعطاف پذیر باشد تا ظرفیت شما یا ظرفیت سازمان شما را براورده کند. مشارکت می تواند از حضور در جلسات گروهی و یک به یک تا تکمیل نظرسنجی ها متغیر باشد. اعضای همکاری نیز این فرصت را خواهند داشت که به کمیته های زیر منطقه ای یا موقت بپیوندند.

مرحله دوم

در مورد خودت بهمون بگو
توافقنامه حمایت از شرکا

با استفاده از الگوی توافقنامه حمایت از شریک، خود را معرفی کنید و به ما بگویید که چگونه شما یا سازمان شما امیدوار است به توسعه برنامه اقتصادی منطقه ما کمک کند. تکمیل توافقنامه پشتیبانی شریک خود را با ارسال ایمیل به ما در info@weprospertogether.org ارسال کنید. اگر سوالی دارید، لطفا در رسیدن به ان تردید نکنید.

مرحله سوم

در تماس باشید.
با کار ما به روز باشید

در مورد راه های دیگر برای تعامل و همچنین رویدادها و فرصت های اینده یاد بگیرید. با پیشرفت همکاری به روز شوید و اینکه چگونه ما با هم موفق می شویم ، راه حل ها و ایده هایی را که اعضای جامعه در منطقه ما رهبری می کنند، تسریع می کند.