کمک های مالی ظرفیت

ما می خواهیم به اعضای جامعه و سازمان ها کمک کنیم تا در ما با هم موفق شویم. در مورد چگونگی درخواست کمک مالی ظرفیت بیشتر بدانید.

نمایش اریل از پایتخت ایالت کالیفرنیا.
ما با هم موفق
اخرین بروزرسانی 02/09/2024

با شناخت نیاز به کمک ظرفیت، Valley Vision بودجه را بر اساس اولویت اول ارائه می دهد. سازمان ها و افرادی که عضو مشارکتی و شرکت کنندگان فعال در یک یا چند کمیته هستند واجد شرایط دریافت کمک های مالی هستند.

درخواست کمک مالی کنید که به شما کمک می کند تا ظرفیت پیوستن به ما را در تقویت اقتصاد ما فراهم کنید.

مواد منبع

زون پایتخت ظرفیت کمک های مالی واجد شرایط بودن و روش.

در مورد اینکه چه کسی واجد شرایط است و چگونه می توانید درخواست کنید بیشتر بدانید.