اقتصاد بازسازی شده برای جوامع ما، توسط جوامع ما

Read the Inclusive Economy Poll

Check out our latest public opinion poll about community's perspectives on our region's economy.

ما با هم موفق

یک رویکرد جدید به اقتصادهای فراگیر.

ما با هم موفق هستیم هشت شهرستان اطراف پایتخت کالیفرنیا را برای ایجاد یک اقتصاد منطقه ای قوی تر متصل می کنیم. بر اساس برنامه اول مشاغل کالیفرنیا، ما در حال تلاش برای ارتقاء جوامع خود، تشویق سرمایه گذاری در منطقه و ایجاد مشاغل با دستمزد زندگی هستیم.

گل وحشی در امتداد رودخانه یوبای جنوبی در کالیفرنیا
پیوستن

ما صداها، نقاط قوت و ایده های متنوع از سراسر منطقه را گرد هم می اوریم.

یادگیری

ما در حال رشد دانش جمعی خود برای ایجاد یک اقتصاد فراگیر برای جوامع خود هستیم.

درگیر

حرکت به سمت اینده ای روشن تر که در ان همه ما می توانیم موفق شویم، نیاز به همه ما دارد.

با هم، ما می توانیم جوامع خود را تغییر دهیم و اینده ای پایدار ایجاد کنیم که در ان همه ما می توانیم موفق شویم.

ما در یک لحظه محوری هستیم. صنایع در حال تبدیل شدن به پاسخگویی به تقاضای فن اوری های جدید و تغییر اب و هوا و اقتصاد هستند. این فرصت ما برای شکل دادن به نیروی کار است که نیازهای اینده ما را براورده می کند و اقتصادی است که برای همه کار می کند.